تخت اتاق عمل برقی ومکانیکی

تعمیر تخصصی انواع تخت های الکترو مکانیکال

تعمیر تخصصی انواع تخت های الکترو مکانیکال
شرکت مهندسی پزشکی طب افزار\nتعمیر تخصصی انواع تخت های الکترو
عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی