شرکت تحقیقات بازار

راه اندازی یا توسعه سیستم بازاریابی و فروش

واحدهای بازاریابی و فروش در هر بنگاه اقتصادی یکی از کلیدی تر
عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی