اجرا سیستم مدیریت کیفیت وبازرسی فنی

مشاوره و اجراء روابط کار دارایی تامین اجتماعی و لوایح و دادخواستهای مرتبط

مشاوره و اجراء  روابط کار دارایی تامین اجتماعی و لوایح و دادخواستهای مرتبط
مشاوره و اجراء درخصوص: تامین اجتماعی، روابط کار، امورمالیا
عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی