محافظ تنه درخت

محافظ تنه درختان پدیده

محافظ تنه درختان پدیده

رنگ مخصوص پديده جهت محافظت تنه درختان از عوامل محيطي مانند س ...

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی