صنایع سلولزی

شرکت مهندسی و تحقیقات منابع و صنایع سلولزی ایران

شرکت سایت اطلاع رسانی صنایع سلولزی ایران

شرکت بنیاد صنعتی ایران

شرکت دلتا صنعت آسیا

شرکت تارا کار (مسئولیت محدود)

مهندسی سیم پاش

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی