تحقیق و توسعه

شاخه های مرتبط
استان های مرتبط
واژگان مرتبط

شرکت فرازش

شرکت فرآورده های گوشتی و کنسرو میکائیلیان

شرکت شاداب مهر دوست

شرکت طعام گستر رهام ماندگار

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

شرکت صنایع غذایی پونه پنیر

شرکت آفتاب ارومیه

شرکت آرمان گوشت

شرکت زیتون ارمغان ملکان

شرکت کالباس سازی ارومیه

شرکت مجتمع صنعتی شام شام

شرکت مینا شکوه (زیتون)

شرکت صنایع غذایی مکث

شرکت آذر محصول

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی