کنترل دور موتور

شرکت آداک کنترل آریا

شرکت کنترل موتور البرز

شرکت سمنان آتیرو (مسئولیت محدود)

شرکت سپهر صنعت

شرکت مهندسی ایمن تابلو

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی