کیت های تشخیص طبی

شرکت بین المللی همرهان سفینه دانش

شرکت ستاره طب (مسئولیت محدود)

تابش یارنور

پادتن گستر ایثار

شرکت اراک شیمی

شرکت شیمی محلول آزما س خ

نور دارو ب م م

بای رکس فارس

شرکت نوآوری زیستی گویا

شرکت ایده ال تشخیص آتیه

پژوهشی فرافن تشخیص

پادیاب طب

تولیدی روژان آزما

شیم آنزیم

سپهربهداشت دارو

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی