کابل کواکسیال انتن تلویزیون رنگی

شاخه های مرتبط
استان های مرتبط
واژگان مرتبط

آبیک سیمین تاب

شرکت ایراتل

شرکت تولیدی سیما کابل رسانا

شرکت زرسیم

شرکت سیم و کابل سارو

مجتمع تولیدی کابلهای مخابراتی آمل

شرکت زر کابل کرمان

تعاونی نیرو کابل کرمان

صنایع کابل کرمان

شرکت کابل آنتن سمنان

توسعه نوین صنعت پارس کالا

کابلهای مخابراتی مغان شاهرود

شرکت صنایع کابل کمان

صنایع خیام کابل خراسان

تعاونی سیم کابل اطلس خراسان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی