کابل تلفن هوایی

شرکت کابل گستران کاوه

هوشمند بایرامی

شرکت سیم وکابل ستاره یزد

شرکت سیم وکابل شیرکوه

شرکت سیم و کابل فروزان یزد

شرکت کابل کاویان

مجتمع تولیدی کابلهای مخابراتی آمل

تعاونی 353 سیم وکابل توانابروجرد

سیم و کابل پیشرو

صنایع کابل کرمان

کابل شیراز

شرکت کسری الکتریک ماهان

توسعه نوین صنعت پارس کالا

کابلهای مخابراتی مغان شاهرود

شرکت صنایع سیم وکابل سامان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی