کابل افشان قابل انعطاف برق

آبیک سیمین تاب

شرکت ایراتل

شرکت سیم و کابل کیادزتاب خوزستان

شرکت ولتاکابل کرمانتوسعه 5مورخ 25 8

سیم وکابل کابلکان تهران

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی