سیم دوبل روکش نایلون

شرکت سیم و کابل زرین افشان

شرکت صنایع کابل کمان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی