قطعات فلزی مخابراتی

صنایع مخابراتی راه دورایران

سر کابل چسب کار

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی