سیم افشان قابل انعطاف

شاخه های مرتبط
استان های مرتبط
واژگان مرتبط

شرکت کابل گستران کاوه

شرکت تعاونی صنایع الکترونیک استحکام گستر اخوان

شرکت سیم و کابل کیادزتاب خوزستان

شرکت توان الکتریک زرندیه

شرکت تولیدی سیما کابل رسانا

شرکت سیم و کابل زرین افشان

تعاونی گلنارکابل تفرش

تعاونی زرسیم خمین

شرکت کاوه تک

شرکت زرسیم

تعاونی مازند سیم الکتریک

شرکت صنایع سیم و کابل گل مازندران

تعاونی مهام کابل کرمان

آترونیک

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی