انواع سرپیچ

شرکت سیم و کابل قائم کاسپین

شرکت آرین صنعت چینی

دالاهوکویریزد

شرکت یزدنور

سرمد الکتریک

شرکت طوس الکتریک شهاب

صنایع الکتریک مهر عطار

آرین الکتریک نوین شرق

ثابت الکتریک ذکریاثابت گلستانی

خیام الکتریک

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی