پست توزیع برق

شرکت گروه صنعتی مازند نور

شرکت مهندسی فرانیرو

کرمان ولتاژالکتریک

شرکت مهندسی پرشین تجهیز نیرو

شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو

شرکت الکو پارس

توسعه انرژی آبیژ

شرکت فن آوران صانع شرق

صنایع کیان ترانسفوی خراسان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی