پمپ های سانتریفوژ

شرکت فناوران تهویه پیام

شرکت شیمی فن

صنعتگران آریا سپهر کیهان

مشهد پمپ طوس

شرکت سنتراژمشهد

بنیادموتورایران

مهندسی پتروپدم

شرکت طراحی فرازسازه

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی