پیگمنت

بازرگاني پاژبهفر

شرکت گابریل شیمی

شرکت پودر کربنات زاگرس

شرکت طرح احداث واحد فرآوری تیتانیوم کهنوج

شرکت تاکفام

کیمیا رنگینه فام

شرکت ابریسم شیمی یزدسهامی خاص

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی