����������

شرکت تخصصی فرودگاه های کشور

شرکت ریسندگی و بافندگی عالیباف

شرکت مهندسی پیرامون پالای

شرکت پشم بافی ایران برک

شرکت بافت کبیر جزه

کیمیا پژوه پیشرو

شرکت رامشان آسیا

شرکت تولیدی تکمیل بافت

تولیدی تهران باف

شرکت کشبافی صفا

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی