خلال پسته

شاخه های مرتبط
استان های مرتبط
واژگان مرتبط

شرکت طلای سبز

توسعه صادرات و صنعت کاسپین

شرکت تعاونی دانه طلای کاسپین

صنایع غذایی دردانه سبز کاسپین

تعاونی گلدانه

شهین پرآور

کیمیا گران پسته کرمان

شرکت تولیدوبسته بندی پسته فدک سروستان

شرکت بیتا خشکبار کامران

شهران کالا

تحفه شرق

غذائی هزاره سوم وطن رزدار

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی