سبوس برنج

شرکت صنایع غذایی زرین

شرکت کارخانه سوبس برنج

شرکت سبوس و برنج حمید ساروی

شرکت تعاونی روستایی مسکین قلیچ

شرکت شالیکوبی نومل گلستان

شرکت گل خوشه دشت گلستان

شرکت دانه به دانه کتول

شرکت تک سپید در دانه گلستان

شوخ شیخی

شرکت طلای سفیدگنبد

وارک سیمه

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی