روغن زیتون

شرکت محصولات زیتون و روغن زیتون دوقلوها

شرکت گلستان زیتون البرز

شرکت سبزینه تک

شرکت سبز رنگ منجیل (بیرداد)

شرکت زیتون طلایی مارلیک

شرکت صنایع غذایی زرین

شرکت کشت و صنعت سروستان کشاورز

شرکت زیتون ارمغان ملکان

شرکت تولیدی و بازرگانی مواد غذایی تکنام

شرکت جام نور طلایی

شرکت صنایع غذایی لویه

شرکت بالک

شرکت کارخانه روغن نباتی اتکا

شرکت گیلوان زیتون (سهامی خاص)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی