خرما

مجتمع صنایع غذائی جیرفت

شرکت منصور رنجبر بهناب کویر

صنایع بم وخرما

شرکت فرآوردهای انجیرتین استهبان

فرآوری بسته بندی انجیر فارس

صنایع غذایی آریا سوریان

شرکت سبحان برج خشت

خلال بادام مهیا

تعاونی نارسیب شیراز

تولیدی وبسته بندی نخل افروز شیراز

صنایع غذایی جهان بهاران شیراز

فارس کبکاب تعطیل

شرکت نخل ومرکبات جهرم

تعاونی بسته بندی خرما صبای کازرون

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی