خرما

شرکت سیانا

شرکت مجتمع کشت و صنعت نگین خزر محموداباد

صنایع غذایی کایر طبرستان

مهوار قانع س خ

شرکت تعاونی گلهای بهشت مشیز

شرکت صنایع غذایی کوثر کویر رفسنجان

شرکت وندو آپادانا

شرکت پارسیان دی سمبل

تولیدی بازرگانی پارس پپتک

صنایع بسته بندی تک چین کرمان

بازرگانی نشان شرقتوسعه 2 5 29 11 80

پیروز نخل بم

شرکت کارخانجات داروئی وغذائی شبنم کرمان

شرکت صنایع غذایی سلوی

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی