بسته بندی ماهی

شرکت فراورده های دریائی کیانیان شمال

شرکت فرآورده های گوشتی بهکام میبد

شرکت تعاونی فرآورده های دریایی ماهان

تولیدی مواد غذایی خلیج فارس

شرکت فراورده های شیلاتی بندرعباس

شرکت تعاونی دهکده میگو

شیلا مهرتوسعه

شرکت تولیدات مواد غذایی خلیج فارس سردخانه بازرگان

صنایع بسته بندی شیلات سیمیا پروتیئن

شرکت اروند پروتئین جنوب

شرکت مازند مه گستر س خ

صنایع غذائی ماهی کوچولو

تعاونی انجماد سازان غرب مهر 34

بهنیا گیل خزر

صید وفراوری کاوه یارگیلان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی