رنگ نساجی

رنگ و مواد معصمي

شرکت کیهان فام ری

شرکت صنایع شیمیایی بهروز

شرکت نساج ثابت تهران

شرکت یزدالوان

اسالیب

شرکت صنایع شیمیایی آریا سولار

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی