نرم افزار مهندسی

فراتحليلگران ورجاوند

شرکت ادیب رایانه

شرکت آلفا افزار (مسئولیت محدود)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی