دریچه خطی اسلوت

موسسه فنی مهندسی تیموری

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی