سیم مسی

شاخه های مرتبط
استان های مرتبط
واژگان مرتبط

گروه صنعتی آترا

شرکت کابل صنعت آریا

پیشرو الکترونیک آریا

شرکت بافه سیم گلستان

آبیک سیمین تاب

شرکت مسبار کاوه

شرکت صنایع سیم و کابل گل مازندران

تولیدی سیم و کابل آمل س خ

نیروسازان ماد

تعاونی سیم وکابل بیجار

تولیدی سیم وکابل اخگر غرب

نیرورخش کردستان

سیمکان فارس

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی