توری حصاری

پانچ استیل سرند

شرکت کارخانجات صنعتی ملایر

شرکت شیرگاه

طوری سازی ایران

صنایع فلز و مفتول سروش

شرکت تعاونی تولیدی توری حصاری 457 شیراز

دناصنعت دقت

صنایع اعظم

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی