فنس

پانچ استیل سرند

شرکت توسعه شبکه های فولادی آسیا (تشفا)

شرکت گروه صنعتی بهسازان آتیه مارلیک

شرکت تولیدی بازرگانی تأمین کالا پرشان

شرکت صرنیک

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی