تعم

شرکت سیرنگ شیمی فلز

شرکت قومس کنترل

شرکت فنی و مهندسی شباک

شرکت مرکب سهند تبریز

شرکت اهرم ماشین آریا

شرکت مبدل سازان ژرف اندیش

شرکت فناوری سیستم های زمین(جی اس تی)

شرکت فرزان صنعت

شرکت همگام مناطق

شرکت پرشین گلف اویشن سرویسز کیش (پاسکو)

شرکت برفره

شرکت برق منطقه ای مازندران

شرکت کلینیک ابزار فروغ آفتاب شرق

شرکت مهندسی فراریز ارتباط

شرکت الیوت بین الملل کیش

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی