پخش مواد غذایی

شرکت ژاله نوش

شرکت پخش نینا

شرکت به بخش اطمینان کاران سهیل

شرکت صبا آوردان

شرکت خدمات بازرگانی منطقه یک

شرکت طلوع پخش آفتاب

شرکت پخش پگاه

شرکت پخش قاسم ایران (مسئولیت محدود)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی