کوره القایی

مهندسان مشاور بهراد

شرکت فریدان طرح

شرکت کوره های القایی پیشتاز صنعت

شرکت القاء صنعت شرق

شرکت تولیدی پرتو کوره القایی (تپکا)

شرکت کنترل سوئیچ

شرکت تعاونی تولیدی کوره شهاب

شرکت سنتراژمشهد

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی