تولید کننده نخ

شرکت تولیدی و بافندگی خزر نوشهر

شرکت گروه صنعتی حریر (فرش پرشین تهران)

شرکت تولیدی خوشه طلایی

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی