کربن اکتیو

شرکت پتروتات تجهیز خاورمیانه

شرکت پترو تات تجهیز خاورمیانه

شرکت بازرگانی صنعتی

شرکت راهبران صنعت

شرکت شیمی پژوهان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی