هاترا مشهد سه ستاره

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی