ضدسرقت

ایمن سازان قوام

شرکت الکترون دریای کاسپین

شرکت صنعتی استادکار (مسولیت محدود)

سیستمهای الکترونیکی شایان کاوش پاژ

مارال الکترونیک صنعت

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی