پرده عمودی

سایه نگار اذربایجان

شرکت رنگین

شرکت پاندا

شرکت اطلس نوار گیلان فروزش نژاد

تعاونی سایه گستر گلرنگ خزر

شیراز سایه آرا

تولیدی و صنعتی شیرازسایه پرداز

شرکت شیرازکش

شرکت رادپویش کار

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی