گلیم

شرکت تخصصی نقش و فرش چلیپا

تولیدی کیف سنتی سهیل

شرکت زرباف یزد

شرکت فرش پردیس تهران

شرکت کمیته امداد امام خمینی امور بازرگانی

شرکت تعاونی پارس زرین یافت

شرکت پتوبافی طلائی

شرکت بافت زیلوکویر

رزافشان

شرکت گلیم بافی کهن

فرش زرین یزد

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی