مبدل های حرارتی

استوان نصب

کسراوند (مهندسی و ساخت)

مهندسی لوید تهران

کول سامر cool summer

مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین

شرکت مهندسین و صنعت بهین راهبرد پویان فارس فربد ستایش و محمد حسن نصر

ایران کویل

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی