کود کشاورزی

صنايع زيستي سينا پ‍‍ژوهش البرز

شرکت فرآورده های شیمیایی هف

شرکت زنبق طلایی ایرانیان

شرکت دارو کشت خاورمیانه

شرکت پالاد شیمی اراک

شرکت بین المللی ایران بهتا

شرکت پرتو نار

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی