طراحی و دکوراسیون

شرکت ساختمانی هیراد بنای البرز

شرکت طرح گستر حبیبی (طرح نوین)

شرکت نوع سوم طرح

شرکت سایان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی