کلیه امور ساختمان

شرکت ساختمانی هیراد بنای البرز

شرکت ساختمانی و تأسیساتی پگاه تکنو

شرکت آ اس ب

شرکت گروه ساختمانی ایده آرا

شرکت پایست سازه غرب

شرکت مهندسی و ساختمانی تهران افرا (سهامی خاص)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی