نشاسته صنعتی

کارخانه نشاسته خوشه فارس

شرکت مهشاد یزد

شرکت گلوکزان

شرکت فرآورده های نشاسته شیراز نشاسته

نشاسته وگلوکزایران

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی