فلوتینگ

سایان گستر ایرسا

شرکت صنایع ساقه سلولز ایران

شرکت مقوا سازی استرآباد

کاغذ و مقواسازی کندر روز

صنایع ساقه سلولز ایران

تعاونی تاک سلولز تاکستان

شرکت صنایع کاغذسازی پارسیان پاپیروس

شرکت گروه صنعتی سبلان سلولز

شرکت سپهرکاغذیزد

شرکت صنایع پارس کاغذ آمل

شرکت رنگین کاغذ خزر س خ

صنایع چوب و کاغذ مازندران

شرکت تعاونی پویا آیش مازند

شرکت صنایع شیمیائی گیلان بسپار سهامی خاص

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی