انفرادی

شرکت همیاران هستی بخش

شرکت نمایندگی135 بیمه سامان

شرکت نادیا گشت

شرکت صبای هما

شرکت جهانگردی و خدمات مسافرتی تعطیلات

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی