سازمان دولتی

شرکت تیسا انرژی پارس

شرکت رویای شیرین پرواز

شرکت مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

شرکت ستاک

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی