مجموعه توربینی اعم

شرکت توربین سازان نیکان (نیتکو)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی