مویرگی

شرکت گروه مشاورین ورانگر نوین

شرکت بازار گستر پگاه منطقه5

شرکت نرم افزاری پرشین ویژن

شرکت به بخش اطمینان کاران سهیل

شرکت بازرگانی و پخش سفیر

شرکت سینا طب سمنان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی